Coronatest in uw omgeving?

Published Dec 22, 20
6 min read

U wilt een Corona Sneltest bij u in de omgeving

U zoekt een Coronatest bij u in de regioU zoekt een Covid-19 Test bij u in de regio
U wilt een Corona Sneltest bij u in de regioOp zoek naar een Corona Sneltest in de regio

De overheid heeft, onder druk van onder andere de LHV, een landelijke helpdesk opgezet, waar u uw patiënten naar kunt verwijzen als ze vragen hebben over de app en de notificaties. Ze kunnen bellen naar het gratis telefoonnummer: 0800-1920. De helpdesk is dagelijks open van 8:00 - 20:00 uur. Op www.

We krijgen veel vragen over voor wie de bonus van de overheid voor zorgmedewerkers nu wel en niet is, zoals voor de doktersassistenten. De overheid heeft besloten de beslissing aan de werkgevers te laten. Als LHV vinden we: wees ruimhartig. Daarbij sluiten we ons aan bij veel andere werkgeversorganisaties in de zorg.

Zo bleek ook maar weer uit ons eigen onderzoek, waarmee we afgelopen week naar buiten kwamen. Corona test. De hoge mate van flexibiliteit van de huisartsen en het team hebben de praktijken en patiënten door deze moeilijke tijd geholpen. Ondanks de testvoorrang die er nu formeel voor zorgverleners is, horen we van veel leden dat het nog steeds lang duurt om medewerkers te laten testen en uitslagen te krijgen.

Juridisch gezien mag dat niet, maar in deze uitzonderlijke omstandigheden vindt de LHV het te verdedigen als dat wel gebeurt. Lees daar mee over. Voor patiënten en soms ook zorgverleners blijkt het niet altijd duidelijk te zijn door wie ze in welke situaties getest kunnen worden. De algemene lijn is: bij milde klachten, laat je testen door de GGD.

Vindt hier een Covid-19 Test bij u in de regioBijvoorbeeld als mensen ernstige klachten hebben. In de leidraad Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal wordt dat nader beschreven. Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het, zo lang de corona-epidemie duurt, toegestaan om de voornaamste medische gegevens beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt over wel of geen inzage via het LSP.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar tijdelijk toestemming voor gegeven. Die toestemming gold formeel tot 1 oktober. Het ministerie van VWS heeft nu met de Autoriteit Persoonsgegevens contact over een meer structurele regeling voor deze zogenaamde “corona opt-in”. Zolang de AP geen nieuw besluit neemt over de huidige gedoogconstructie, blijft de gedoogconstructie bestaan zoals die tot nu toe heeft bestaan, en onder dezelfde voorwaarden.

inzageopdehap (Coronatest).nl De actuele situatie is in de afgelopen 2 weken veranderd. De voorspelde tweede golf is er sneller dan verwacht en de vraag is of/hoe deze doorzet. Er zijn nu al lokale uitbraken die er zelfs toe kunnen leiden dat een praktijk tijdelijk en/of deels de deuren moet sluiten voor fysieke consulten.

De ontwikkelingen zetten nu alweer extra druk op huisartsen en hun team. Coronasneltest. Als LHV zijn wij ons daarvan zeer van bewust, en zijn wij zoals eerder heel frequent in overleg met VWS, GGDGHOR, RIVM, NZa en zorgverzekeraars, meestal samen met de andere huisartsenorganisaties. Wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft, houden wij u via deze updates weer op de hoogte.

Vindt hier een Coronatest in de buurt

Als LHV hebben we in het landelijk overleg gepleit voor eenduidigheid en houvast. Hoewel de regionale situatie natuurlijk kan verschillen en huisartsen hierover via de GGD geïnformeerd worden als er iets extra’s/anders nodig is, moet er wel landelijk beleid zijn. Wij hebben weer regelmatiger contact met het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) over de beschikbaarheid van en logistiek rond persoonlijke beschermingsmiddelen en verwachten hier gezien de actuele situatie in de komende periode mogelijk een opschaling (Corona teststraat).

We krijgen veel signalen dat de voorrang van zorgpersoneel niet overal goed verloopt. Zo zijn er nog steeds wachttijden en worden zorgverleners soms buiten de afspraak om, geweigerd voor de ‘fast lane’ die juist voor hen is ingericht (Coronatest). Omdat wij hierover vragen krijgen: uiteraard horen ook doktersassistentes bij de groep die met voorrang getest moet kunnen worden.

Dit toont verantwoordelijkheidsgevoel van huisartsen. Echter dit gaat het tekort aan testmedium/laboratorium capaciteit waar we momenteel mee te maken hebben in Nederland niet oplossen. De GGD is gelimiteerd aan een aantal testen per dag, zodra ze een fiat krijgt van de overheid zal de GGD het aantal ophogen. De huisarts heeft al een verantwoordelijkheid bij testen, namelijk voor eigen patiënten die om medische redenen getest moeten worden.

Info over een in de buurtU zoekt een Coronatest in de buurt

Alle testen doen is ook vanuit het streven naar doorgaan reguliere zorg niet haalbaar. Daarnaast lopen we aan tegen ongelijke spreiding van patiënten over het land, wat het vergt aan praktijkruimtes, het scheiden van patiëntenstromen en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is het belangrijk dat de uitslagen van testen gekoppeld worden aan het systeem waar de GGD mee werkt en dat ook de kosten via hen moeten worden verrekend.

Info over een in de buurt

Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht van 18 september (Coronatest). Ook huisartsenpraktijken vallen onder deze bonusregeling. Elke huisartsenpraktijk is door de uitbraak noodgedwongen heel anders gaan werken, dat was ook ingrijpend voor bijvoorbeeld de doktersassistenten. Als u medewerkers heeft die een bijdrage hebben geleverd aan (continuïteit van) zorg bieden in deze moeilijke maanden, dan kunt u via www.

nl/bonus een aanvraag doen, zodat zij een bonus kunnen krijgen. Op deze website staat ook meer informatie over hoe de regeling precies werkt. De LHV voert voortdurend overleg met GGDGHOR en VWS over het testen op COVID-19. Daarbij komen o. a. de bereidheid om zich te laten testen aan de orde (groter dan verwacht) en de maatregelen die VWS neemt om de testcapaciteit in de laboratoria op peil te houden.

Er komt ook na ons aandringen landelijk beleid voor het testen van medewerkers in de zorg met voorrang. Nu is dat regionaal op verschillende manieren geregeld door de GGDGHOR of nog helemaal niet. Deze week wordt het overleg daarover vervolgd. De LHV dringt nog steeds aan op het delen van testuitslagen met huisartsen; de realisatie hiervan wordt onder andere vertraagd door de privacy-aspecten hiervan. COVID-19 test.

In het addendum leest u ook de aangescherpte RIVM-richtlijn voor het gebruik van PBM: omdat het tijdens de griep- en pneumokokkenvaccinatie om oudere en/of kwetsbare patiënten gaat, adviseert het RIVM tijdens de griep- en pneumokokkenvaccinatie chirurgische mondneusmaskers type IIR voor praktijkmedewerkers die betrokken zijn bij de vaccinatie - Coronatest. De LHV voegde een handig praktijkvoorbeeld voor de inrichting van het spreekuur bij dit addendum.

U wilt een Covid-19 Test bij u in de omgeving

Voor die praktijken waar het vanwege de 1,5 meter afspraken niet mogelijk is om de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit najaar aan te bieden in de eigen praktijk. Kunt u het vaccineren niet in de eigen praktijk regelen, neemt u dan contact op met uw gemeente. Meer praktijkvoorbeelden en tips van vakgenoten vindt u op HAweb.

De stichting vult hiermee de stichting ZWIC (Zorg na Werk In Coronazorg) aan, die niet primair bedoeld is voor huisartsen en medisch specialisten maar wel voor hun medewerkers. Reizigers die in landen met een oranje of reisadvies zijn geweest, wordt dringend geadviseerd na aankomst in Nederland in quarantaine te gaan.

Het RIVM heeft dat aangegeven in het Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis (Coronasneltest). Zorgmedewerkers klachten mogen met persoonlijke beschermingsmiddelen werken, maar wel in overleg met de bedrijfsarts of de GGD. Het advies is ook om deze medewerkers niet in te zetten in de zorg voor de meest kwetsbare patiënten.

De precieze uitwerking en aanvraag van de bonus voor zorgpersoneel is nog onduidelijk. De LHV neemt deel aan de overleggen van het ministerie van VWS over de zorgbonus (https://gezondheid.studiozet.nl/gezondheid-checken/corona-test-bij-u-de-omgeving-pVgpt09RzqKQ). Zodra daar voortgang op te melden is, hoort u dat van ons. Door de corona-uitbraak wordt er door veel huisartsenpraktijken meer gebruik gemaakt van digitale middelen voor patiëntencontact.

More from Gezondheid kefir

Navigation

Home

Latest Posts

Wietzaadjes Kopen - Wiet Kweken

Published Oct 10, 21
6 min read

Herbalife 24

Published Aug 25, 21
6 min read